KVKK Bilgilendirme Metni

GENEL AÇIKLAMA VE TANIMLAR

İşbu aydınlatma metni (“Aydınlatma Metni”), Türkiye’de kurulu, merkezi Nisbetiye Mahallesi Gazi Güçnar Sokak Uygur Apartmanı No:4/2 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan, 0843066019000001 mersis no’lu, Beşiktaş Vergi Dairesi’ne kayıtlı, 8430660190 vergi no’lu vergi mükellefi olan, TG İstihdam Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, sizlerle kurduğumuz ticari ilişkilerimiz kapsamında ve/veya sizlerle olan sözleşmesel ilişkimiz dahilinde, kişisel verilerinizin, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle, bunların doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde kaydedileceği, depolanacağı, muhafaza edileceği, yeniden düzenleneceği, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağı, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağı, devredileceği, sınıflandırılabileceği hususunda 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (“KVKK”)  10.maddesi kapsamında aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Bu bildirim metni içerisinde tanımlı ifadeler, KVKK ve KVKK ile ilgili olarak çıkarılan mevzuatta belirtilen tanımları ifade etmektedir. Bazı tanımlı ifadeler şu şekildedir:

Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,

Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,

İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi,

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,

Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,

Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi,

Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi,

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

Kişisel veri saklama ve imha politikası: Veri sorumlularının, kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süreyi belirleme işlemi ile silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemi için dayanak yaptıkları politikayı,

İrtibat kişisi: Türkiye’de yerleşik olan tüzel kişiler ile Türkiye’de yerleşik olmayan tüzel kişi veri sorumlusu temsilcisinin Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılacak ikincil düzenlemeler kapsamındaki yükümlülükleriyle ilgili olarak, Kurum ile kurulacak iletişim için veri sorumlusu tarafından Sicile kayıt esnasında bildirilen gerçek kişiyiifade etmektedir.

Aşağıda belirttiğimiz ve tarafımıza sağladığınız kişisel verilerinizin her koşulda, KVKK madde 5/1 çerçevesinde işbu Aydınlatma Metni’ne onaylamanız ile vereceğiniz açık rıza çerçevesinde ve de KVKK madde 5/2-c çerçevesinde Şirketimiz’le girdiğiniz sözleşmesel üyelik ilişkisi altındaki yükümlülüklerimizin ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde işlenecektir. Kişisel verilerin işlenmesine dair temel politikamız şu şekildedir: Toplanan tüm kişisel veriler, KVKK 4. maddesinde sayılan ilkelere uygun olarak işlenecektir. Toplanan tüm kişisel veriler KVKK madde 5 ve KVKK madde 6’da belirtilen şartlara uygun şekilde işlenecektir. Bu çerçevede, kişisel verilerin işlenmesi sırasında hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak veriler işlenecek, doğru ve gerektiğinde güncel olarak veriler işlenecek, belirli, açık ve meşru amaçlar için veriler işlenecek, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak veriler işlenecek, veriler ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecektir.

İŞLENECEK KİŞİSEL VERİLER

Şirket’imizin amaçlarını gerçekleştirebilmek, bu çerçevede Şirket’imize / Şirket’imizin internet sayfasına üye olup iş arayan kişilere uygun iş pozisyonları bulabilmek amacıyla ve ayrıca üyelerimizin bilgilerini ve kişisel verilerini toplayarak üyelerimizi istihdam etmeyi düşünebilecek iş verenler için üyelerin ait olduğu sektöre ve bu sektördeki istihdama dair bilgileri içeren raporlar hazırlayarak, ve ayrıca bazı pazarlama faaliyetlerinde bulunarak üyelerimize daha yüksek kalitede bir hizmet sağlamak amacıyla ve ayrıca işbu Aydınlatma Metni’nde açıklanan diğer amaçlar zaman zaman kişisel verilerinizi işleyebilmekteyiz.

Söz konusu hizmetlerin ifası için işleyebileceğimiz verileriniz aşağıdaki gibidir:

 • Kimlik verileri: Adınız, soyadınız, doğum tarihiniz ve doğum yeriniz, cinsiyetiniz, medeni durumunuz, milliyetiniz
 • İletişim verileri: E-posta adresiniz, adresiniz, cep telefon numaranız, telefon numaranız, faks numaranız
 • İş deneyimi verisi: Geçmişteki iş tecrübelerinize, toplam iş deneyiminize, mevcut çalışma durumunuza ve mevcut ve geçmişteki unvanınıza, iş deneyimlerinize dair bilgiler (firma isimleri, çalışmış olduğu dönemler, iş tanımı), yazılım bilgisi detayları ve deneyimleri, sahip olunan yetkinlikler, geçmişteki çalışılan sektörlere ve sektörel yetkinliklere dair bilgiler; Yazılım bilgisi ve deneyimleri
 • Eğitim/öğretim geçmişi verisi: Eğitim, öğrenim durumu, mezun olduğunuz okullar, almış olduğunuz sertifika ve diploma bilgileri, konuşabildiğiniz / yazabildiğiniz yabancı diller dair bilgiler, sahip olduğunuz uzmanlıklara dair bilgiler, geçmişte katıldığınız seminer ve kurslara dair bilgiler, bunların harici eğitim ve becerilerinize dair bilgiler, bilgisayar kullanımına dair yetenekleriniz hakkında bilgiler; yazılım bilgisi ve deneyimleri
 • Özel nitelikli kişisel veriler: Formlarımızda ya da özgeçmişinizde ya da Şirket’imize ilettiğiniz yazılı ya da elektronik ortamdaki herhangi bir belge veya formda yer vermeniz halinde parmak izi, siyasi parti, dernek, vakıf, sendika üyeliklerine ait bilgiler, dini veya felsefi görüşünüze, etnik kökeninize ve ırkınıza ait veya o konuda kanaat oluşturabilecek bilgiler, sağlığınıza ilişkin bilgiler veya çağrı merkezimiz ya da çalışanlarımızla telefon görüşmeleriniz sırasında otomatik ses kayıt sistemine kaydedilen özel nitelikli kişisel verileriniz (Özel nitelikli kişisel verileriniz her halükarda KVKK ve mevzuatta yer alan özel düzenlemelere, özellikle de KVKK m.6’ya uygun bir şekilde işliyoruz. İşbu Aydınlatma Metni’ni onaylayarak özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesi için açık rıza göstermiş olursunuz).
 • Görsel ve işitsel veriler: Gerçek kişiye ait fotoğraf, ses kayıtları
 • Web sitesi/Uygulama/Platform kullanım verileri: Üye olduğu tarih, eşleştiği ve/veya ilgilendiği pozisyonlar/şirketler, siteye login olma sıklığı/zamanları, ios/android/mobil site/ web site kullanıcısı, her türlü bilgiye dair güncelleme tarihi, çalışmayı tercih ettiği pozisyonlar, şehirler, diğer kriterleri, çalışıp çalışmadığı bilgisi, aday olan üyenin son login tarihi, mesaj/e-mail alma verme bilgileri, son mesaj/mail alttığı/aldığı sektör, son mesaj/mail attığı/aldığı ilgili pozisyon, web sitesinin/uygulamaların/platformun kullanılışı bilgisi (bunlar içerisinde yapılan her hareket ve seçim),
 • Diğer: özgeçmişlerde yer alabilecek her türlü bilgiler, telefon görüşmesi sağlanması halinde iş arayan üyeler hakkında alınan notlar, platforma/üyeliği önerdiği ve kendisini öneren yazılımcıların bilgileri (adı soyadı, ünvanı, önerme sebebi, telefonu, e-postası, linkedin profil linki), , Profil ID, Login ID, IP adresi, log kayıtları
 • Ayrıca, ilgilenilen projeler, üyenin çalışmak isteyeceği şirket veya pozisyonla ilgili kriterleri (lokasyon, şirket büyüklüğü, yan haklar vb.), maaş beklentisi, Linkedin ve Github gibi platformlarda hazır bir profili varsa bunun linki, ve üyelerin Şirket’imizle paylaşmak istediği başkaca bilgiler toplanabilmektedir.

Söz konusu kişisel verileriniz, sözleşmesel ilişkimiz çerçevesinde yürüttüğümüz istihdam aracılığı faaliyetimizin ifası dolayısıyla tabi olduğumuz mevzuat nezdinde belirtilen sürelerin dolmasıyla birlikte imha edilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLME YÖNTEMLERİ

İstihdam bürosu olarak verdiğimiz hizmet çerçevesinde Şirket olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla kişisel verilerinizi şu şekillerde topluyoruz: Aramızdaki üyelik sözleşmesinin / kullanım şartlarının ifası ve Şirket’in meşru menfaati gereği sizden talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, Şirket’imize fiziksel olarak ve/veya elektronik ortamda, internet sitemize / platformlarımıza / uygulamalarımıza bilgi, ses ve görüntü girişi yapmanız ve internet ortamına 3. kişilerin ulaşımına açık bilgi kaydetmeniz suretiyle, ayrıca gerekli görürsek çağrı merkezimiz ve Şirket çalışanlarımızın sizler ile yürüttüğü telefon görüşmeleri ile topluyoruz, Şirket’imizin müşteri memnuniyetini arttırma konusundaki meşru amacı çerçevesinde sizinle yaptığı telefon görüşmeleri sırasında elde ettiğimiz ses kayıtları ile kişisel verilerinizi elde ediyoruz, internet sayfamızı / platformumuzu / uygulamalarımızı geliştirmeye, bunların kullanımını takip etmeye ve bunları daha verimli, faydalı ve işlevsel hale getirmeye yönelik meşru amacımız doğrultusunda web sitemizde kullanılan çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi çerez politikamızda da detayları belirtildiği şekilde elektronik olarak topluyoruz.

Ayrıca, üyemiz olan işverenlerin Şirket’imizle kurduğu iletişim çerçevesinde doldurduğu formlar ve gönderdiği elektronik postalar ve mesajlar ve üye işverenlerle yapılan telefon görüşmeleri çerçevesinde üye işverenlerin çalışanlarının kişisel verileri de üye işverenlerle iletişim kurabilmemiz amacıyla toplanmaktadır. Bu şekilde Şirket’imize kendi çalışanlarının kişisel verilerini herhangi bir şekilde aktaran üye işverenler, söz konusu aktarım ile, bu aktarım için çalışanlarının açık onaylarını KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca almış olduğunu Şirket’imize beyan ve taahhüt etmektedirler.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Yukarıda belirttiğimiz kişisel verileriniz, istihdam yaratılması yönündeki sözleşmesel yükümlülüklerimizin ifası amacı çerçevesinde aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir. Bu amaçlar;

 • Sözleşmesel borçlarımızın ilgili istihdamın yaratılarak ifa edilmesi ve iş bulma / işe alım sürecinize destek verilmesi için,
 • Profil oluşturulması, kaydedilmesi ve profilin eşleştiği şirket ve pozisyonlardan haberdar olunması için,
 • Deneyim ve kriterlerinize uygun iş fırsatlarında size yarar sağlayabilmesi amacıyla platformumuz/uygulamalarımız/internet sayfamız ile ilgili bildirimleri ve yeni gelişmeleri haber vermek için,
 • İş arayan üyelerimize iş bulunması, bu üyelere uygun iş yerlerinin tespit edilebilmesi, işveren üyelerin de doldurmak istedikleri pozisyonlar için adaylar bulmaları amacıyla iş arayan müşterilerin kişisel verilerini çalışan arayan üyelerimizin kriterleri ve ilanlarıyla eşleştirmek için, referanslarınızın kontrol edilmesi için,
 • Sizden gelen çağrıları/mailleri/mesajları karşılamak ve yardım/destek talep ve ihtiyaçlarınıza cevap vermek için,
 • Verdiğimiz hizmetlere ilişkin bir şikâyet olduğu takdirde söz konusu şikâyeti sonuçlandırmak için,
 • Sizin talep etmeniz halinde, ya da sosyal medya da dahil olmak üzere herhangi bir mecrada şikayetler olması halinde Şirket’imizin internet sayfaları/uygulamaları/platformları nezdindeki, özellikle de www.startupjobs.istanbul adresi nezdindeki hesabınızı incelemek için,
 • Şirket’imizin finansal yönetimini yapmak, bu çerçevede gerekli raporları yapmak için
 • Hizmet kalitemizin kontrolünü sağlamak, bu çerçevede müşteri memnuniyeti denetimi yapmak için, böylece hizmet kalitemizi arttırabilmek için,
 • İş arayan üyelerin istihdamını sağlayabilmek amacıyla söz konusu üyelerin özgeçmişlerindeki kişisel verilerin / özel nitelikli kişisel verilerin söz konusu üyelerden onay alınması üzerine merkezi yurt içinde ve/veya yurt dışında bulunan ve üyemiz olan işverenlerle paylaşmak için, gerekli gördüğümüz raporları hazırlamak, sektör analizleri yapmak, ülkenin ve müşterilerimizin istihdam durumuna göre analizler yapmak ve bunları her türlü bülten, ilan, duyuru, analiz, bildirim ve çalışma konusu yapmak için,
 • Satış ve pazarlama faaliyetleri ile finansal planlama amacıyla analizler ve çalışmalar yapmak, mevcut iş, işleyiş ve kullanım koşullarını güncellemek için,
 • Mevcut ve geliştirilmekte olan uygulamalarımızı geliştirmek, iyileştirmek ve ürünlerimizi pazarlamak için,
 • Şirket’imize ait ve Şirket’imizin kullandığı yazılımları, uygulamaları iç ve dış insan kaynağı desteği ile geliştirmek, güncellemek, iyileştirmek için,
 • Uygulamalarımız ve internet sitemiz / sitelerimiz üzerindeki davranışlarınızın takibi ile bunlara dayanarak size kişiselleştirilmiş, daha kolay, hızlı ve de kaliteli hizmet sunabilmek için, mevcut hizmet kalitemizi arttırabilmek için, çeşitli tercihlerinizi hatırlayabilmek için,
 • Kendi takdirimize göre gerekli veya uygun olduğunu düşündüğümüzde, yurt içindeki ve yurt dışındaki potansiyel işverenlere destek ve bilgi vermek için kişisel verileriniz işlenmektedir
 • Çalışan arayan işveren üyelerimizden alınan, söz konusu işverenlerin çalışanlarına ait kişisel veriler ise, söz konusu işverenler ile iletişim kurmak, söz konusu işverenlere uygun olduğumuz adayların söz konusu işverenler ile iletişim kurması ve de iş başvurusunda bulunabilmesi, şirketimizin diğer ticari operasyonlarının yürütülebilmesi, üye işverenlere pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinde bulunulabilmesi, kullanıcı ve üye deneyiminin arttırılabilmesi, şirket ile sözleşmesel yükümlülüklerimiz ve de kullanım şartlarımız çerçevesindeki her türlü iletişimin kurulabilmesi, İşveren üyelere yayınlar, raporlar, bültenler, bildirimler gönderilmesi, üyelerin sorularının yanıtlanması ve kaliteli bir üye hizmeti sunulması, yeni hizmetler hakkında bilgi verilmesi, işveren üyelere pazarlama yapılması, gerekli diğer hallerde üye işverenlerle iletişim kurulması, Şirket’imizin hizmetlerinin, yayınlarının, raporlarının, internet sitelerinin, uygulamalarının tanıtımının yapılması, işveren üyelerin bilgilerinin güncellenmesi ve de tercihlerinin gerekmesi halinde daha iyi tespit edilmesi, Pazar araştırmaları ve anketler yapılması, hukuki zorunluluklarımızın ifa edilmesi için kişisel veriler işlenebilmektedir.
 • İş arayan üyelerimizin istihdamı amacıyla potansiyel işverenlere söz konusu üyelerimizin kişisel verilerinin işbu Aydınlatma Metni çerçevesinde iletilmesi üzerine, söz konusu işveren üyelerimiz de iş arayan üyelerimizin kişisel verileri açısından veri sorumlusu haline gelmekte olup, söz konusu işveren üyelerimizin veri sorumlusu sıfatıyla gerçekleştireceği işlemler bakımından herhangi bir talebiniz olması halinde bu talebiniz ilgili işveren üyelerimize / üyemize iletilecektir. Ancak bu şekilde veri sorumlu olan işveren üyelerimiz, taleplerinize uygun davranmaları konusunda ve de veri sorumlusu sıfatıyla sahip oldukları yükümlülüklere uymaları konusunda Şirket’imiz sorumluluk sahibi değildir.
 • Aynı şekilde potansiyel işverenlere aktarılan kişisel verilerinizin veya özel nitelikli kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini ve/veya anonim hale getirilmesini Şirket’imize işbu Aydınlatma Metni’nde açıklandığı şekilde iletebilirsiniz.
 • İdari makamlar, savcılıklar ve mahkemelerin hukuka uygun bir şekilde tarafımızdan kişisel verilerinizi paylaşmamızı istemeleri halinde, kişisel verileriniz yasal mevzuata uygun şekilde söz konusu idari makamlar, savcılıklar ve mahkemeler ile paylaşılacaktır. Benzer şekilde, kişisel verilerinizin Şirket’imizin taraf olduğu herhangi bir uyuşmazlığa ya da adli ya da idari talebe konu olması halinde, meşru savunma hakkımızı kullanabilmemiz amacıyla ve de meşru savunma hakkımız için gerekli olduğu çerçevede kişisel verileriniz, mahkemeler, savcılıklar, avukatlar, bilirkişiler, arabulucularla paylaşılabilecektir, bu paylaşım amacıyla ve de söz konusu savunma hakkımızı korumamız amacıyla kişisel verileriniz işlenebilecektir.
 • Herhangi bir kişiyi Şirket’imizin platformuna/web sayfalarına/uygulamalarına önermeniz halinde, söz konusu kişi ile ilgili kişisel veriler, ve ayrıca özgeçmişinizde belirtilen referans kişi/kişilere ait kişisel veriler (ad, soyad, adres, telefon, e-mail adresi, ilgilendiği alanlar, uzmanlık alanları, ve sair kişisel veriler) için, söz konusu kişinin bilgilendirilmesi ve bu verilerin tarafımızca alınması ve işlenmesi için açık rızasının/rızalarının alınması sizin sorumluluğunuzdadır. Herhangi bir şekilde Şirket’imize referans olarak gösterdiğiniz ya da platformumuza/web sayfamıza/uygulamalarımıza önerdiğiniz (formlar ya da özgeçmiş ya da başka yöntemle) kişilere ait bilgileri, tüzel kişiliklere ait ticari sırları ve/veya gizli bilgileri paylaştığınız esnada, söz konusu izinlerin sizin tarafınızda alındığını kabul etmektesiniz. Şirket’e bu konuda yönlendirilecek herhangi bir idari ve/veya cezai yaptırımlara karşı, Şirket’imiz yasal haklarını saklı tutmaktadır, Şirket’imizin bu konuda herhangi bir zarara uğramayacağını Şirket’e beyan ve taahhüt etmektesiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel veriler;

 • Her türlü ürün ve hizmet tedarikçilerimize, ve sair tedarikçilerimize, hizmet kalitemizin temin edilmesi, hizmetlerimizin sürdürülebilmesi amaçlarıyla aktarılabilir.
 • Özellikle istihdam arama konusunda işbirliği içerisinde olduğumuz şirketlere, iş ve işçi arayan kurumlara, ve taşeron veya yüklenici / alt yüklenici arayan kurumlara kişisel veriler istihdamı sağlama, iş bulma faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi için aktarılabilir.
 • Üyemiz olan ya da olmayan işçi arayan işverenlere/şirketlere, istihdamı sağlama, iş bulma hizmetimizin sunulabilmesi, istihdam bulma işleminin gerçekleştirilmesi amacıyla üye işverenler ve sair işverenler de dahil olmak üzere üçüncü kişilere kişisel veriler aktarılabilir.
 • Promosyonlarımız, kampanyalarımız, ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgi almayı ister, talep eder ya da bu seçeneği seçerseniz, sizlere toplu ya da bireysel e-posta ya da sms ya da sair mesaj iletmek amacıyla bu konuda çalışan hizmet ve ürün tedarikçilerimize kişisel verilerinizi aktarıyoruz.
 • Kişisel verilerinizi kullanarak hazırlamış olduğumuz sektör raporları, ülke raporları ve sair raporları ilgili sektörde önemli gördüğümüz kişilere, potansiyel işverenlere ve de söz konusu raporlarla ilgilenebilecek diğer özel ve kamu kurum ve kuruluşlarına aktarabiliyoruz.
 • Verilerimizi bulut sisteminde sakladığımız üçüncü kişi yazılım ve donanım sağlayıcılara, server hizmeti tedarikçilerine kişisel verileri aktarabiliyoruz.
 • Google Analytics gibi birlikte çalıştığımız hizmet tedarikçilerine ve firmalara, tercih etmeniz halinde satış ve pazarlama faaliyetlerimiz için, ve her halükarda hizmet kalitemizi arttırma, ürün ve hizmetlerimizi iyileştirme ve geliştirme amacıyla, ve iş, ürün, faaliyet ve üye hareketlerimize dair her türlü raporlama faaliyetleri için, beğeni ve ilgi alanlarınızın daha iyi tespit edilmesi, sizlere ve sitemizin ziyaretçilerine özel reklamlar oluşturulması/geliştirilmesi için, iletişim kurulacak kişilerin ve bu kişilerin iletişim bilgilerinin daha iyi tespiti için, ve de uygulamamız, internet sayfamız ve startupjobs.istanbul adresinden ulaştığınız platformumuz içinde gezdiğiniz yerlerin ve yaptığınız iş ve işlemlerin tespiti ve takibi için aktarabiliyoruz.
 • Şirketimizin hazırladığı sektör raporları, ülke raporları ve sair raporların hazırlanması için kişisel verileriniz kullanılmakta olsa da, söz konusu raporlar hangi ilgili kişilerin kişisel verilerine dayanılarak hazırlandığı bilgisini içermemektedir. Ancak söz konusu raporları yurt içinde ve yurt dışında sektörde önemli gördüğümüz kişilere, potansiyel işverenlere ve de söz konusu raporlarla ilgilenebilecek diğer özel ve kamu kurum ve kuruluşlarına aktarabiliyoruz.

KVKK madde 5 ve madde 6 altında sayılı istisnalar haricinde, veri sahibinin açık rızası olmadan veriler üçüncü kişilere aktarılamayacaktır.

Verilerin yurtdışına aktarılması ise, KVKK madde 9/2 altında düzenlenen istisna dışında veri sahibinin açık izni olmadan gerçekleşmeyecektir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

KVKK madde 11 çerçevesinde, herkes Şirket’imize başvurarak kendisiyle ilgili olarak

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) KVKK madde 7 uyarınca, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Herkes, KVKK madde 11’de belirtilen hakları kapsamında taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da kendisi tarafından Şirket’imize daha önce bildirilen ve Şirket’imizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya Şirket’imiz tarafından geliştirilmesi ve sunulması halinde başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla Şirket’imize iletebilir. Yazılı başvurular için başvurular Nisbetiye Mahallesi Gazi Güçnar Sokak Uygur Apartmanı No:4/2 Beşiktaş/İstanbul adresine gönderebilecektir, bu adrese gönderilen başvuru talepleri yazılı olmalı ve ilgili Veri Sahibi’nin ıslak imzasını içermelidir.

Başvurularda ayrıca, talep sahibinin adı, soyadı, imzası, T.C. kimlik numarası veya uyruğu ve pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligat adresi, varsa e-posta adresi, varsa telefon ve faks numarası, ve talebinin yer alması gereklidir. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenir. Talep açık ve anlaşılır şekilde ifade edilmiş olmalıdır. Başvurular KVKK ve ilgili mevzuat ve Kurul kararları çerçevesinde değerlendirilecek ve geçerli başvurular bu çerçevede işleme konulacak ve de başvuru sahibi bilgilendirilecektir.

Şirket’imiz, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ çerçevesinde, başvuruyu kabul etme veya gerekçesini açıklayarak reddetme hakkına sahiptir. Cevabımız yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Cevabımız, veri sorumlusu olarak Şirket’imize veya temsilcimize ait bilgileri, başvuru sahibinin; adı ve soyadını, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarasını, yabancılar için uyruğunu, pasaport numarasını veya varsa kimlik numarasını, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresini, varsa bildirime esas elektronik posta adresini, telefon ve faks numarasını, talep konusunu ve Şirket’imizin başvuruya ilişkin açıklamalarını içerecektir.

Şirketimiz, başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesinde belirtilen ücret alınabilir. Başvurunun, Şirket’imizin hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilecektir. Başvurunun kabul edilmesi hâlinde, Şirket’imizce talebin gereği en kısa sürede yerine getirilir ve ilgili kişiye bilgi verilir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

TG İSTİHDAM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş.

Mersis No: 0843066019000001

İletişim: hello@startupjobs.istanbul

Adres: Nisbetiye Mahallesi Gazi Güçnar Sokak Uygur Apartmanı No:4/2 Beşiktaş/İstanbul